Print Friendly, PDF & Email

Journal of Pedagogy and Educational Management стартира като интердисциплинарнo научно списание в две основни области -педагогическа теория и практика и управление на съвременното образование, издавано от Висше училище по мениджмънт (ВУМ). Списанието предоставя платформа за научни дискусии по теоретични и емпирични проблеми в предучилищното, училищното и университетското образование, както и на обучението на човешки ресурси в съвременната организация. За публикуване се приемат ръкописи от сферата на мениджмънт, образователни технологии, педагогика, педагогическа психология, психология на развитието, социална педагогика, методика, антропология, конфликтология, организационно поведение и култура.

Публикациите в областта на педагогическото управление се отнасят за научни изследвания, свързани с управление на класната стая и класа, педагогически технологии, методика, интегриране на психологически, педагогически и управленски науки.

Образователният мениджмънт се отнася към интердисциплинарната област на научно познание, свързана с управленската теория и практика на образователните процеси в организации от различни видове, включително и управлението на човешките ресурси.

Списанието е отворено за преподаватели, изследователи и мениджъри, които решават проблемите на педагогическия и на образователния мениджмънт. Млади изследователи, докторанти  и автори също се насърчават да споделят свои ефективни образователни практики и свои емпирични изследвания.