Print Friendly, PDF & Email

ИЗПРАЩАНЕ НА РЪКОПИСИ

 1. Научното списание Педагогика и образователен мениджмънт (Journal of Pedagogy and Educational Management-JPEM) приема ръкописи, които не са били публикувани преди това на български или други езици и не са обект на разглеждане за публикуване в други списания.
 2. Подаването на ръкописи трябва да бъдe в електронна форма чрез електронната поща на списанието: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 3. В срок до 5 работни дни съответния автор ще получи електронно писмо от главния редактор, потвърждаващо получаването на ръкописа. На автора ще бъдат изпратени името на координиращия редактор и номера на ръкописа, който ще бъде използван за бъдещи справки.
 4. Цялата кореспонденция след това, по отношение на процеса за преглед на ръкописа, е с координиращия редактор.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОПИСИТЕ

 1. Първата страница на ръкописа трябва да включва: заглавие с главни букви, име(на) и институция на автора(ите), данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, e-мейл и факс), резюме от 100-200 думи, и не повече от 6 ключови думи. Втората страница трябва да включва наименованието на ръкописа с главни букви, резюме и ключови думи без име(на) и институция на автора(ите).
 2. Съответният автор получава цялата кореспонденция чрез координиращия редактор и е отговорен за извършването на редакцията на текста.
 3. Изисквания за форматиране на ръкописа: размер: A4; полета на страницата: горе/долу/ляво/дясно - 2,5 см = 1 инч; Текст: шрифт: Times New Roman; размер на шрифта 14; подравняване: двустранно. Бележки под линия не се приемат. Вместо това, може да се вмъкват бележки в края на текста.
 4. Приемат се текстове, написани на български или на английски език.
 5. Форматиране на заглавията - трябва да са удебелени, с голяма и последващи малки букви, без отстъп. Поставя се разстояние след предходния параграф.
 6. Таблици, диаграми и други графични представяния трябва да бъдат позиционирани в текста. Те трябва да бъдат номерирани, използвайки арабска цифра. Заглавието и номерът на таблицата трябва да бъдат над тях, подравнени вдясно, с голяма и последващи малки букви. Заглавието и номерът на фигурата трябва да бъдат под нея, центрирани в средата, с голяма и последващи малки букви. Таблици, диаграми и други графични изображения трябва да бъдат предоставени във форма, подходяща за печат в окончателния си размер.
 7. Използване на източници. Източниците, използвани в текста, трябва да са според системата на Харвард - "автор, дата" (напр. Medwell, 2007) и (Howe et al, 2001) за повече от двама автори. Номерата на страниците при позоваване или на директни цитати трябва да бъдат упоменати. Библиографията трябва да бъде поставена в края на ръкописа, като авторите се подреждат по азбучен ред. Специфични формати:
 • За списания

Merchant, G. (2008) „Out of the classroom and into the world‟. English Four to Eleven. (32) Spring. pp. 12-14.

Wray, D. & Medwell, J. (2006) „Pupils‟ perspectives on literacy teaching‟. Education 3-13. 34(3) October. pp. 201-210.

 • За книги и монографии

Medwell, J. (2007) Successful teaching placement. 2nd edn. Exeter: Learning Matters

Price, G. & Maier, P. (2007) Effective study skills: unlock your potential. Harlow: Pearson Longman.

 • За отделни глави в книги

Hanley, U. (2004) „Mathematics‟. In Jones, R. & Wyse, D. (eds.) Creativity in the primary curriculum. London: David Fulton. pp. 31-48.

 • За доклади от конференции

Hertfordshire Integrated Learning Project (2002) Skills development in higher education: forging links: proceedings of the 3rd Annual Skills Conference. University of Hertfordshire. 10-11 July, 2002. Hatfield: University of Hertfordshire

 • За Интернет източници

Bridges, D. (1999) „Educational research: pursuit of truth or flight into fancy?‟ British Educational Research Journal. [Online]. 25(5) December. pp. 597-616. JSTOR. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1501686.pdf [Accessed: 20 May, 2008].

ВИДОВЕ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Редовните статии обикновено съдържат между 4000 и 20 000 думи. JPEM особено приветства такива, които са между 4 000 и 7 000 думи. Статията трябва да съдържа увод, литературен обзор, методология, резултати, дискусия и заключение. Предложената структура не е задължителна и може да варира в зависимост от конкретната статия.
 2. Изследователските бележки (research notes) обикновено съдържат между 1500 и 2000 думи.
 3. Редовните статии, изследователските бележки и ефективните практики са обект на double blind (двойно рецензиране) при двойнa анонимност. Те се разглеждат от най-малко двама анонимни рецензенти.
 4. Рецензиите на книги са с обем до 1500 думи и съдържат следната информация: автор(и) или редактор(и) за редактирани книги, заглавие, издател, ISBN, година на издаване, брой страници, оригинален език на публикуване, резюме на съдържанието, какъв е приносът на книгата в областта на образованието.
 5. Докторски дисертации в областта на образованието и мениджмънта му. JPEM публикува резюмета на успешно защитени докторски дисертации или в процес на подготовка. Представените резюмета следва да бъдат не повече от 2000 думи и да не подлежат на рецензия в момента. Те трябва да съдържат следната информация: автор, институция, данни за контакт с автора, заглавие на дисертацията, научен ръководител, институцията присъждаща докторска степен, дата на защитата, цел и задачи на дисертацията, методология, резултати, теоретични обобщения, практическо приложение на дисертацията, както и съдържанието на дисертацията (включително кратко резюме на всяка глава). Представеното резюме на дисертацията трябва да бъде придружено от официално писмо от научния ръководител, потвърждаващо, че резюмето представя точно съдържанието на дисертацията.

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

 1. Доказателства за приетите статии се изпращат на съответните автори. Значително преразглеждане на текста не се позволява, освен в случаи на грешки на редактора или издателя.
 2. Най-четените статии ще бъдат отпечатани в хартиено издание след втората година на списанието

АВТОРСКИ ПРАВА

Публикувайки в JPEM, авторите прехвърлят авторските права на публикуваните материали на Висше училище по мениджмънт и JPEM. Авторите могат да използват свободно фигури или таблици от своите публикации без предварителното съгласие на списанието, като JPEM се споменава като оригиналния източник на публикуване. За възпроизвеждане на други части или пълен текст авторите трябва да получат предварително разрешение от главния редактор на JPEM.