Print Friendly, PDF & Email

Уважаеми автори и читатели,

Добре дошли на страниците на първия брой на научното списание Journal of Pedagogy and Educational Management  (JPEM), издавано от Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, България.

Списанието предоставя платформа за научни дискусии по теоретични и емпирични проблеми в предучилищното, училищното и университетското образование, както и на продължаващото образование на  човешките ресурси в съвременната учеща се организация.

Първият брой на новото списание вече стартира. Статиите в него проблематизират и изследват въпроси на образователния мениджмънт, съвременни подходи за мотивация за учене,  поливалентност на образователните ресурси, подготовката на учителите за работа с възрастни, стандартизация в образованието и креативност на педагогическия труд, методически въпроси на обучението по математика. Изпълнява се и намерението ни за насърчаване на млади изследователи и докторанти да споделят свои ефективни образователни практики и свои емпирични изследвания.

Благодаря на всички членове на редакционната колегия и на всички колеги с готовност да бъдат рецензенти на научните постижения, постъпващи за публикуване в списанието.

Авторите на първия брой на JPEM подкрепят желанието на  редакционната колегия  списанието  да се превърне в  интердисциплинарен  фокус за научни изследвания  в две основни области -педагогическата теория и практика и мениджмънта на съвременното образование.

Списанието е отворено към всички изследователи, учители и мениджъри, които решават проблемите на педагогическия и на образователния мениджмънт. Подкрепя и доброволци с желание да рецензират научни статии и съобщения.

На добър час на автори, рецензенти и читатели!

проф. д-р Димитрина Каменова

Главен редактор