Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

ИЗПРАЩАНЕ НА РЪКОПИСИ

 1. Научното списание Педагогика и образователен мениджмънт (Journal of Pedagogy and Educational Management-JPEM) приема ръкописи, които не са били публикувани преди това на български или други езици и не са обект на разглеждане за публикуване в други списания.
 2. Подаването на ръкописи трябва да бъдe в електронна форма чрез електронната поща на списанието: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 3. В срок до 5 работни дни съответния автор ще получи електронно писмо от главния редактор, потвърждаващо получаването на ръкописа. На автора ще бъдат изпратени името на координиращия редактор и номера на ръкописа, който ще бъде използван за бъдещи справки.
 4. Цялата кореспонденция след това, по отношение на процеса за преглед на ръкописа, е с координиращия редактор.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОПИСИТЕ

 1. Първата страница на ръкописа трябва да включва: заглавие с главни букви, име(на) и институция на автора(ите), данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, e-мейл и факс), резюме от 100-200 думи, и не повече от 6 ключови думи. Втората страница трябва да включва наименованието на ръкописа с главни букви, резюме и ключови думи без име(на) и институция на автора(ите).
 2. Съответният автор получава цялата кореспонденция чрез координиращия редактор и е отговорен за извършването на редакцията на текста.
 3. Изисквания за форматиране на ръкописа: размер: A4; полета на страницата: горе/долу/ляво/дясно - 2,5 см = 1 инч; Текст: шрифт: Times New Roman; размер на шрифта 14; подравняване: двустранно. Бележки под линия не се приемат. Вместо това, може да се вмъкват бележки в края на текста.
 4. Приемат се текстове, написани на български или на английски език.
 5. Форматиране на заглавията - трябва да са удебелени, с голяма и последващи малки букви, без отстъп. Поставя се разстояние след предходния параграф.
 6. Таблици, диаграми и други графични представяния трябва да бъдат позиционирани в текста. Те трябва да бъдат номерирани, използвайки арабска цифра. Заглавието и номерът на таблицата трябва да бъдат над тях, подравнени вдясно, с голяма и последващи малки букви. Заглавието и номерът на фигурата трябва да бъдат под нея, центрирани в средата, с голяма и последващи малки букви. Таблици, диаграми и други графични изображения трябва да бъдат предоставени във форма, подходяща за печат в окончателния си размер.
 7. Използване на източници. Източниците, използвани в текста, трябва да са според системата на Харвард - "автор, дата" (напр. Medwell, 2007) и (Howe et al, 2001) за повече от двама автори. Номерата на страниците при позоваване или на директни цитати трябва да бъдат упоменати. Библиографията трябва да бъде поставена в края на ръкописа, като авторите се подреждат по азбучен ред. Специфични формати:
 • За списания

Merchant, G. (2008) „Out of the classroom and into the world‟. English Four to Eleven. (32) Spring. pp. 12-14.

Wray, D. & Medwell, J. (2006) „Pupils‟ perspectives on literacy teaching‟. Education 3-13. 34(3) October. pp. 201-210.

 • За книги и монографии

Medwell, J. (2007) Successful teaching placement. 2nd edn. Exeter: Learning Matters

Price, G. & Maier, P. (2007) Effective study skills: unlock your potential. Harlow: Pearson Longman.

 • За отделни глави в книги

Hanley, U. (2004) „Mathematics‟. In Jones, R. & Wyse, D. (eds.) Creativity in the primary curriculum. London: David Fulton. pp. 31-48.

 • За доклади от конференции

Hertfordshire Integrated Learning Project (2002) Skills development in higher education: forging links: proceedings of the 3rd Annual Skills Conference. University of Hertfordshire. 10-11 July, 2002. Hatfield: University of Hertfordshire

 • За Интернет източници

Bridges, D. (1999) „Educational research: pursuit of truth or flight into fancy?‟ British Educational Research Journal. [Online]. 25(5) December. pp. 597-616. JSTOR. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1501686.pdf [Accessed: 20 May, 2008].

ВИДОВЕ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Редовните статии обикновено съдържат между 4000 и 20 000 думи. JPEM особено приветства такива, които са между 4 000 и 7 000 думи. Статията трябва да съдържа увод, литературен обзор, методология, резултати, дискусия и заключение. Предложената структура не е задължителна и може да варира в зависимост от конкретната статия.
 2. Изследователските бележки (research notes) обикновено съдържат между 1500 и 2000 думи.
 3. Редовните статии, изследователските бележки и ефективните практики са обект на double blind (двойно рецензиране) при двойнa анонимност. Те се разглеждат от най-малко двама анонимни рецензенти.
 4. Рецензиите на книги са с обем до 1500 думи и съдържат следната информация: автор(и) или редактор(и) за редактирани книги, заглавие, издател, ISBN, година на издаване, брой страници, оригинален език на публикуване, резюме на съдържанието, какъв е приносът на книгата в областта на образованието.
 5. Докторски дисертации в областта на образованието и мениджмънта му. JPEM публикува резюмета на успешно защитени докторски дисертации или в процес на подготовка. Представените резюмета следва да бъдат не повече от 2000 думи и да не подлежат на рецензия в момента. Те трябва да съдържат следната информация: автор, институция, данни за контакт с автора, заглавие на дисертацията, научен ръководител, институцията присъждаща докторска степен, дата на защитата, цел и задачи на дисертацията, методология, резултати, теоретични обобщения, практическо приложение на дисертацията, както и съдържанието на дисертацията (включително кратко резюме на всяка глава). Представеното резюме на дисертацията трябва да бъде придружено от официално писмо от научния ръководител, потвърждаващо, че резюмето представя точно съдържанието на дисертацията.

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

 1. Доказателства за приетите статии се изпращат на съответните автори. Значително преразглеждане на текста не се позволява, освен в случаи на грешки на редактора или издателя.
 2. Най-четените статии ще бъдат отпечатани в хартиено издание след втората година на списанието

АВТОРСКИ ПРАВА

Публикувайки в JPEM, авторите прехвърлят авторските права на публикуваните материали на Висше училище по мениджмънт и JPEM. Авторите могат да използват свободно фигури или таблици от своите публикации без предварителното съгласие на списанието, като JPEM се споменава като оригиналния източник на публикуване. За възпроизвеждане на други части или пълен текст авторите трябва да получат предварително разрешение от главния редактор на JPEM.

Print Friendly, PDF & Email

Journal of Pedagogy and Educational Management стартира като интердисциплинарнo научно списание в две основни области -педагогическа теория и практика и управление на съвременното образование, издавано от Висше училище по мениджмънт (ВУМ). Списанието предоставя платформа за научни дискусии по теоретични и емпирични проблеми в предучилищното, училищното и университетското образование, както и на обучението на човешки ресурси в съвременната организация. За публикуване се приемат ръкописи от сферата на мениджмънт, образователни технологии, педагогика, педагогическа психология, психология на развитието, социална педагогика, методика, антропология, конфликтология, организационно поведение и култура.

Публикациите в областта на педагогическото управление се отнасят за научни изследвания, свързани с управление на класната стая и класа, педагогически технологии, методика, интегриране на психологически, педагогически и управленски науки.

Образователният мениджмънт се отнася към интердисциплинарната област на научно познание, свързана с управленската теория и практика на образователните процеси в организации от различни видове, включително и управлението на човешките ресурси.

Списанието е отворено за преподаватели, изследователи и мениджъри, които решават проблемите на педагогическия и на образователния мениджмънт. Млади изследователи, докторанти  и автори също се насърчават да споделят свои ефективни образователни практики и свои емпирични изследвания.

Print Friendly, PDF & Email

Editor-in-chief

Dimitrina Kamenova, Varna University of Management, Bulgaria

Editorial assistant

Silvia Koleva, Varna University of Management, Bulgaria

Advisory board

Snejana Slantcheva-Durst, University of Toledo, US
Christine Knaggs, Adrian College, Michigan US
Carlos Augusto Candêo Fontanini, Pontifical Catholic University of Parana, Brazil
Adam Nir, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
Galya Kozhuharova, Trakia University, Bulgaria

Editorial board

Juan Llopis, University of Alicante, Spain
Paula Kwan, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Mustafa Ozmusul, Harran Univeristy, Turkey
Svetlana Arkhipova, Cherkasy National University, Ukraine
Edyta Sadowska, Poznan School of Banking, Poland
Mariyana Todorova, Varna University of Management, Bulgaria
Brad McKenzie, University of Manitoba, Canada
 
Print Friendly, PDF & Email

Уважаеми автори и читатели,

Добре дошли на страниците на първия брой на научното списание Journal of Pedagogy and Educational Management  (JPEM), издавано от Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, България.

Списанието предоставя платформа за научни дискусии по теоретични и емпирични проблеми в предучилищното, училищното и университетското образование, както и на продължаващото образование на  човешките ресурси в съвременната учеща се организация.

Първият брой на новото списание вече стартира. Статиите в него проблематизират и изследват въпроси на образователния мениджмънт, съвременни подходи за мотивация за учене,  поливалентност на образователните ресурси, подготовката на учителите за работа с възрастни, стандартизация в образованието и креативност на педагогическия труд, методически въпроси на обучението по математика. Изпълнява се и намерението ни за насърчаване на млади изследователи и докторанти да споделят свои ефективни образователни практики и свои емпирични изследвания.

Благодаря на всички членове на редакционната колегия и на всички колеги с готовност да бъдат рецензенти на научните постижения, постъпващи за публикуване в списанието.

Авторите на първия брой на JPEM подкрепят желанието на  редакционната колегия  списанието  да се превърне в  интердисциплинарен  фокус за научни изследвания  в две основни области -педагогическата теория и практика и мениджмънта на съвременното образование.

Списанието е отворено към всички изследователи, учители и мениджъри, които решават проблемите на педагогическия и на образователния мениджмънт. Подкрепя и доброволци с желание да рецензират научни статии и съобщения.

На добър час на автори, рецензенти и читатели!

проф. д-р Димитрина Каменова

Главен редактор